Klasyfikacja śródroczna uczniów – zmiana terminów!

 

Do 10 grudnia 2020 r. nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekazują wychowawcom informację o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

11 grudnia 2020 r. wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (poprzez dziennik elektroniczny i pocztę elektroniczną).

14 grudnia 2020 r. uczniowie, którzy otrzymają informację o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi,  a także ich rodzice, przesyłają do wychowawcy potwierdzenie zapoznania się z informacją (pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS). Wychowawcy muszą otrzymać potwierdzenie od ucznia i rodzica.

Do 20 stycznia 2021 r. nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekazują wychowawcom informację o przewidywanych ocenach śródrocznych uczniów.

21 stycznia 2021 r. informację o przewidywanych ocenach śródrocznych wychowawcy przekazują uczniom i ich rodzicom.

28 stycznia 2021 r. odbędzie się posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeżeli po 17 stycznia 2021 r. uczniowie wrócą do szkoły, to informacje o ocenach przewidywanych  i ocenach śródrocznych zostaną przekazane w sposób dotychczas obowiązujący (wykazy ocen, podpisane przez rodziców, zwracane do wychowawcy). Jeżeli nauka zdalna się przedłuży,  to informacje o ocenach zostaną przekazane za pomocą dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej. W tym wypadku potwierdzenia otrzymania wykazów ocen uczniowie i ich rodzice przekazują pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS.

Danuta Zaborowska