NAUCZANIE ZDALNE

„Mając na względzie potrzebę jak najszybszego zahamowania rozwoju epidemii  COVID- 19 zaplanowano przedłużenie trwającego ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego do dnia 3 stycznia 2021 r. Ograniczenie polega  na kontynuowaniu prowadzenia zajęć     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.” (Źródło: MEiN)

(Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – oczekujące na wejście w życie 30 XI 2020 r.) Dz.U. 2020 poz. 2087