Od 26 października 2020 r. nauka w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I – III będzie odbywała się bez zmian trybie stacjonarnym (na terenie szkoły). Natomiast uczniowie klas IV – VIII rozpoczną nauczanie w trybie zdalnym – będą pracować pod kierunkiem nauczycieli w domu. Dowozy uczniów klas 0 – III pozostają bez większych zmian, z tym że wszystkie klasy będą odjeżdżać o godz. 13.00.

Informacje szczegółowe  w sprawie organizacji zajęć edukacyjnych

Dzieci z oddziału przedszkolnego we wszystkie dni rozpoczynają zajęcia o godz. 7.30  i przyjeżdżają do szkoły pierwszym dowozem. Plan zajęć dla uczniów klas I – III nie ulega żadnym zmianom. Dotyczy to również wszystkich zajęć dodatkowych. Zajęcia dla oddziałów  0 - III będą kończyć się o godz. 12.50.

 

Zajęcia dla uczniów klas IV – VIII będą odbywały się drogą zdalną (za pomocą poczty elektronicznej) zgodnie z obowiązującym obecnie tygodniowym rozkładem zajęć. Materiały edukacyjne będą przekazywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów (a nie przez wychowawców). Uczniowie odsyłają materiały poszczególnym nauczycielom (a nie do wychowawcy).

Przykład:

7.30 – 8.15 matematyka (uczniowie otrzymają materiały na tę lekcję matematyki)

8.25 – 9.10 technika (uczniowie otrzymają materiały od nauczyciela techniki)

9.20 – 10.05 język polski (materiały dla uczniów przesyła polonista)

itd. zgodnie z planem lekcji w danej klasie.

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do potwierdzenia mailem odbioru materiałów  na lekcje z poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele będą podawać terminy odsyłania ewentualnych prac, ćwiczeń lub zadań. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać. Prace (w formie dokumentu Word, PDF, screenshot lub zdjęcia prac plastycznych, notatek czy zeszytu – w zależności od posiadanych możliwości i oprogramowania) uczniowie odsyłają najpóźniej do godz. 17.00.

WSZYSTKIE PRACE UCZNIOWIE POWINNI WYKONAĆ SAMODZIELNIE!

W przypadku jakichkolwiek trudności ze zrozumieniem materiałów lekcyjnych bądź zadań  do wykonania uczniowie drogą mailową zgłaszają ten fakt nauczycielowi, który udzieli dodatkowych wskazówek i wyjaśnień. Istotne jest to, aby nie angażować do nauki rodziców czy starszego rodzeństwa.

APEL DO RODZICÓW

Rodziców proszę jedynie o to, aby skontrolowali, czy dziecko odebrało materiały lekcyjne z wszystkich zajęć i odesłało nauczycielom prace w wyznaczonym czasie. Dzieci mają pracować samodzielnie, na miarę swoich możliwości. Nauczanie jest zadaniem nauczycieli, a nie rodziców. Nawet jeśli dziecko będzie popełniało błędy, to nauczyciele będą je korygować i pomagać w nauce. Proszę także rodziców o informację do wychowawców, jeśli dzieci są zbyt obciążone materiałem lub zbyt dużo czasu spędzają na nauce przy komputerze.

Bardzo proszę, aby przesyłanie materiałów, wszelkich informacji, a także indywidualny kontakt rodziców i uczniów z nauczycielami (maile, telefony, wiadomości SMS) odbywały się wyłącznie od poniedziałku do piątku, najpóźniej do godziny 17.00.

Wszelkie nowe informacje dotyczące organizacji zajęć będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły lub przesyłane przez dziennik elektroniczny.

MATERIAŁY NA LEKCJE BĘDĄ PRZESYŁANE ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ!