Egzamin ósmoklasisty 16, 17, 18 czerwca 2020 r.                                                            

Informacje oraz wytyczne dla uczniów.

 1. 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 1. 5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE), przedstawicieli mediów.
 2. 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 4. 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 5. 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 6. 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.
 8. 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalet,y
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. 13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych                     w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. 14. Zdający będą mieć zapewnione miejsce, w którym będą mogli zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon (przebieralnia dziewcząt i przebieralnia chłopców) pod zamknięciem. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy są zobowiązani do zachowywania odpowiednich środków bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 3. 15. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający bezwzględnie przestrzegają obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazu kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 1. 16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. 17. Zdający, którzy chcą dzielić się wrażeniami po egzaminie, robią to z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie - unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Danuta Zaborowska – dyrektor szkoły