Do 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie wszystkich typów szkół. W dalszym ciągu obowiązuje nauczanie  na odległość.

Fragmenty rozporządzenia MEN:

  • §2 […]

„2a. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do  dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice  mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej.

2b. Do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio  do  przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych.

2c. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a i 2b, rodzice dzieci zachowują prawo  do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego,   o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).”

  • §3 […]

„5) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.  uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne  w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

6) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej  i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,  zapewnia się konsultacje  z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania  z biblioteki szkolnej;”

Uwaga!

W czwartek 21 maja br. Uczniowie i ich Rodzice zostaną poinformowani o harmonogramie konsultacji z nauczycielami.

Danuta Zaborowska

 Ważne daty